REGULAMIN HOTEL CITY

Witamy Państwa serdecznie w naszym hotelu i życzymy miłego pobytu.
Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.

CENNIK USŁUG

 • Pokój 1-osobowy ze śniadaniem 105zł
 • Pokój 2-osobowy ze śniadaniem 150zł
 • Pokój 3-osobowy ze śniadaniem 200zł
 • Pokój 4-osobowy(apartament) 230zł
 • Dostawka 40 zł
 • Dodatkowe śniadanie 20 zł
 • Dzieci do 6-lat bez opłat za nocleg
 1. Doba noclegowa zaczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 12.00 w dniu wyjazdu.
 2. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00 rano.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia. Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 12:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości oraz dostępności pokoi. Obiekt nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 5. Gość hotelowy nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 6. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.
 7. Należność za pobyt pobierana jest w pierwszym dniu pobytu. Prosimy o dotrzymanie tego obowiązku.
 8. Goście Hotelu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika Recepcji Hotelu. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. Z 2001 nr 87 poz. 960.
 9. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego Hotelu.
 10. Gość, który zauważy szkodę w pokoju hotelowym powinien niezwłocznie przed rozpoczęciem swojego pobytu, zawiadomić recepcję w innym przypadku sam Gość zostanie za nią obciążony.
 11. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.
 13. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Hotelu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu.
 14. W przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczy Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50,00 PLN.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek , żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ i KARĄ PIENIĘŻNĄ w wysokości 5.000 PLN.
 16. Prosimy o zamykanie swoich pokoi na klucz – hotel nie bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie hotelu.
 17. OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA NA TERENIE CAŁEGO OBIEKTU.

   

  Zgodnie z ustawą ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.2015.298 j.t). Naruszenie zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa zgody na obciążenie go karą w wysokości 500,00 zł (gość zostanie obciążony przy wykwaterowaniu),oraz może być zmuszony do opuszczenia obiektu. W przypadku nie zastosowania się do powyższego może zostać wezwana firma ochroniarska lub Policja

 18. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia Hotelu.
 19. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących  jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niegodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu, osłabienia sygnału Internetu lub TV.

REGULAMIN NINIEJSZY ZATWIERDZONY ZOSTAŁ PRZEZ WŁAŚCICIELI, KIEROWNICTWO ORAZ PRACOWNIKÓW HOTELU I OBOWIĄZUJE OD DNIA  01 MARCA 2017 ROKU.

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację powyższego Regulaminu.